Oprichting Agripartners door Colruyt Group: een evolutie in plaats van een revolutie

Vrijdag 2 oktober 2020

De oprichting van exploitatievennootschap Agripartners deed duidelijk wat stof opwaaien nadat het nieuws afgelopen week bekend werd via VILT. We willen graag enkele zaken duidelijk stellen.

Agripartners werd opgericht om Colruyt Group toe te laten verder in te zetten op het verwerven van landbouwgronden en -bedrijven. Dat klopt. Dat wil echter niet zeggen dat we een offensief op de (immo)markt voorbereiden.

Landbouwers zijn volledig vrij zelf in te stappen in een mogelijke samenwerking en gaan ook op zelfstandige basis aan de slag. We gaan dus niet zelf 'boeren'; we willen dit verhaal opstarten samen met zelfstandige, Belgische, lokale landbouwers, waarbij ieder in z'n eigen expertise staat. Zij worden geen werknemers van Colruyt Group en blijven zelfstandig ondernemers. Het gaat dus ook niet over pacht in de pure zin van het woord: in dit concrete geval gaan we samenwerkingscontracten afsluiten met de landbouwer, waarbij duidelijke, transparante afspraken gemaakt worden in overeenkomst met de betrokken landbouwer. 

Iedereen moet zich goed voelen in deze samenwerking

Colruyt Group heeft een aantal hefbomen, kan bepaalde drempels verlagen en een afzetkanaal aanbieden, en kan gronden ter beschikking stellen voor bewerking door landbouwers die niet noodzakelijk extra gronden wensen aan te kopen. We willen echter benadrukken dat het vakmanschap, de expertise en inbreng van de Belgische landbouwers onontbeerlijk is. Voor de landbouwer die met ons wil samenwerken is er wel een gegarandeerde afname van zijn product aan een overeengekomen prijs en kwaliteit, en door een gekende afnemer.

Maar waarom zou het nodig zijn om dergelijke samenwerkingen aan te gaan in ons land? Als Belgische speler willen we het aanbod zo veel mogelijk Belgisch, lokaal aanbieden én verankeren. Landbouwproducten worden nu al zo veel mogelijk Belgisch gesourcet, via diverse kanalen als de veilingen, groothandelaars en rechtstreeks van de producenten. Dit is niet meer dan een bijkomende piste om nog meer in te zetten op Belgisch, door ons lokale aanbod mee te borgen, te verzekeren en de beschikbaarheid ervan te stimuleren. En tegelijkertijd import waar mogelijk te beperken. Dit initiatief kadert ook in dat principe om de transparantie binnen de keten te verhogen en het contact tussen producent en consument te verkorten. De samenwerking met de landbouwer blijft voor ons cruciaal: het is niet de bedoeling dat we zelf gaan boeren.

Gaat Colruyt dan eigen groenten en fruit telen en verkopen aan de laagste prijs? Neen. De bedoeling is om in eerste instantie te kijken naar conventionele akkerbouw. Op termijn sluiten we niet uit dat we bepaalde van deze gronden ook zullen inzetten voor innovatievere teelten, in het kader van verdere verduurzaming. Bio is daarbij geen doel op zich, maar ook dat sluiten we niet uit. De verkoopprijzen volgen zoals steeds de prijzen op de markt van vraag en aanbod. Net daarom willen we ook vooral kijken naar die vraaggerichte teelt, zoals we dat met andere lanbouwinitiatieven ook al doen. Wij weten als retailer wat onze klanten willen, en we kunnen op die manier veel beter op hun vraag inspelen. Onze aankoopprijzen aan de boer staan los van de verkoopprijs aan de consument; als wij promoties doen of onze prijzen laten zakken, dan dragen we dat uit eigen marges.

Ja, we stappen met dit initiatief uit de traditionele rol als retailer, maar ook dat is niet nieuw voor Colruyt Group. Binnen de eigen Fine Food productieafdelingen wordt namelijk al tientallen jaren onder andere vlees verwerkt, wijn gebotteld en koffie gemalen. We benadrukken hierbij ook graag dat er in de toekomst ook in de bestaande manieren van aankopen van landbouwproducten zal blijven geïnvesteerd worden, zoals groenten via de Belgische veilingen of rundsvlees bij de producentenorganisaties van rundveehouders. Diversificatie en risicospreiding in het aankopen van landbouwproducten zijn voor een retailer onontbeerlijk, crisissen zoals COVID-19 zetten dit nog eens extra in de verf.

We zijn ook niet aan ons proefstuk toe op landbouwvlak. De voorbije jaren startte Colruyt Group verschillende samenwerkingsprojecten op in de landbouwsector. Denk maar aan de rechtstreekse samenwerking met aardappeltelers, het opzetten van een nieuwe Belgische biovarkensketen en een directe samenwerking met drie producentenorganisaties van rundveehouders.

In alle transparantie en via samenwerking met lokale landbouwers kan van bij het begin van de keten ingezet worden op innovatie en verdere verduurzaming. We zijn ervan overtuigd dat er landbouwers zijn die met ons constructief aan de slag willen gaan, en waarmee we een transparante samenwerking kunnen opzetten, op basis van goede afspraken. We hebben daarbij geen concrete aantallen of doelstellingen vastgelegd. We zien dit als een evolutie en niet als een revolutie. We willen werken met regionale clusters (omdat dit ook logistiek het best werkbaar is). Enige schaalgrootte is vanuit efficiëntie-overwegingen nodig, maar het is absoluut niet de bedoeling om ons agressief op de markt te begeven.

We geloven sterk in dit soort nieuwe, innovatieve vormen van samenwerken binnen de keten. Er wordt op een transparante manier samengewerkt, op basis van heldere afspraken waar iedereen zich in kan vinden.

Door de ideeën en sterktes van alle partijen samen te leggen, bouw je een gemeenschappelijk project op.